Jonizujuće zračenje na našoj planeti prisutno je i bez postojanja stanovništva. Kako je sama planeta radioaktivna, stanovništvo je izloženo zračenju iz zemljine kore. Sa druge strane, zračenje na planetu stiže iz kosmosa, pa i ono daje doprinos izlaganju stanovništva zračenju. To znači da su prirodni izvori zračenja prisutni u zemljištu, vodi, vazduhu, građevinskim materijalima, kao i u hrani i piću.

U okviru predavanja govorićemo detaljnije o prirodnim izvorima zračenja i njihovim doprinosima u ukupnoj godišnjoj dozi za stanovništvo, zatim o sistemskom merenju i praćenju prirodne radioaktivnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i o kontroli radioaktivnosti robe na državnim graničnim prelazima. 

 

Provedite veče u nuklearnom društvu!

 

Teme:

  • Prirodni izvori jonizujućeg zračenjaDoc. dr Jovana Knežević Radić, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet
  • Merenje radona u životnoj srediniDoc. dr Sofija Forkapić, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet
  • Prirodna radioaktivnost u vazduhu i padavinamadr Jelena Krneta Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine
  • Kontrola radioaktivnosti robe na graničnim prelazimadr Marija Janković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine

Link će biti dostupan 15 minuta pre početka predavanja.